1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisu www.dorian.pl oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, DORIAN Hurtownia Elektrotechniczna Wysocka Sielicka Sp.k., z siedzibą w Wołominie, przy ul. Kobyłkowskiej 12, 05-200 Wołomin (zwana dalej „Serwisem”), publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników serwisu www.dorian.pl (zwanych dalej „Użytkownikami”) oraz pracowników Hurtowni DORIAN (zwanych dalej „Pracownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

2.GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ HURTOWNIĘ DORIAN

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej “administratorem”) użytkowników serwisu www.dorian.pl jest DORIAN Hurtownia Elektrotechniczna Wysocka Sielicka Sp.k., z siedzibą w Wołominie, przy ul. Kobyłkowskiej 12, 05-200 Wołomin. Serwis przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (“RODO”)


Pliki COOKIES (ciasteczka) są przetwarzane przez serwis w ramach korzystania ze strony www.dorian.pl

POLITYKA PLIKÓW COOKIES


Dane osobowe użytkowników gromadzone i przetwarzane przez serwis w ramach formularza kontaktowego https://dorian.pl/kontakt-2/formularz-kontaktowy/:

 • imię
 • adres e-mail

Dane osobowe pracowników gromadzone i przetwarzane przez serwis na stronie www.dorian.pl:

 • imię i nazwisko
 • stanowisko
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • zdjęcie

3.CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PLIKÓW COOKIES

Pliki COOKIES przetwarzane są w następujących celach:

4.CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

 • kontakt z Hurtownią DORIAN poprzez formularz kontaktowy

Dane osobowe pracowników przetwarzane są w następujących celach

 • ułatwienie użytkownikom kontaktu z pracownikami Hurtowni DORIAN

5.UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Serwis nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom i podmiotom trzecim za kilkoma wyjątkami:

 • dane osobowe użytkowników przekazywane są upoważnionym przez administratora pracownikom Hurtowni DORIAN
 • na żądanie organów publicznych
 • na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa

Serwis udostępnia dane osobowe pracowników użytkownikom strony www.dorian.pl

Serwis może udostępniać dane statystyczne i zbiorcze, jednak te dane nie pozwalają zidentyfikować poszczególnych osób i nie są to dane osobowe.

6.UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA i PRACOWNIKA

Użytkownikowi i pracownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym kopii tych danych
 • prawo do aktualizacji i sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), jeśli dane są już zbędne do celów dla jakich zostały zebrane
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
  • użytkownik lub pracownik, którego dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a użytkownik lub pracownik, którego dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale użytkownik lub pracownik, którego dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
  • użytkownik lub pracownik, którego dane dotyczą, wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
 • prawo do żądania przeniesienia danych osobowych, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

7.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Hurtownia DORIAN przechowuje dane osobowe użytkowników i pracowników przez czas niezbędny do realizacji celów w jakich dane zostały zebrane.

8.ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

Dane osobowe w Hurtowni DORIAN są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w sposób bezpieczny. W Hurtowni DORIAN stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa. Systemy teleinformatyczne są zabezpieczone odpowiednim oprogramowaniem, sprzętem i certyfikatami bezpieczeństwa. Serwis www.dorian.pl zabezpieczony jest certyfikatem SSL. Dostęp do danych mają tylko upoważnione przez administratora osoby.

9.ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Na terenie Hurtowni DORIAN administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.

10.KONTAKT ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Uwagi, pytania i wnioski odnośnie zasad prywatności oraz gromadzenia i przetwarzania danych klienta lub pracownika należy kierować pisemnie w siedzibie administratora tj.

DORIAN Hurtownia Elektrotechniczna Wysocka Sielicka Sp.k.
Kobyłkowska 12, 05-200 Wołomin
lub na adres e-mail:
dorian@dorian.pl