POLITYKA PRYWATNOŚCI HURTOWNI DORIAN W PROCESIE REKRUTACYJNYM

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności osób uczestniczących w procesie rekrutacyjnym hurtowni DORIAN oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, DORIAN Hurtownia Elektrotechniczna sp. z o.o., z siedzibą w Wołominie, przy ul. Kobyłkowskiej 12, 05-200 Wołomin (zwana dalej „Hurtownia DORIAN”), publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

 

 • GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ HURTOWNIĘ DORIAN

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej “administratorem”) osób uczestniczących w procesie rekrutacyjnym hurtowni DORIAN jest DORIAN Hurtownia Elektrotechniczna sp. z o.o., z siedzibą w Wołominie, przy ul. Kobyłkowskiej 12, 05-200 Wołomin. Hurtownia DORIAN przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (“RODO”)

 

Dane osobowe osób uczestniczących w procesie rekrutacyjnym:

 • imię i nazwisko
 • imiona rodziców
 • data urodzenia
 • miejsce zamieszkania
 • wykształcenie
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 • numer telefonu
 • adres e-mail

 

 • UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Hurtownia DORIAN nie udostępnia danych osobowych  osobom i podmiotom trzecim za kilkoma wyjątkami:

 • na żądanie organów publicznych
 • na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa

 

Hurtownia DORIAN może udostępniać dane statystyczne i zbiorcze, jednak te dane nie pozwalają zidentyfikować poszczególnych osób i nie są to dane osobowe.

 

 • UPRAWNIENIA osób uczestniczących w procesie rekrutacyjnym

Osom uczestniczącym w procesie rekrutacyjnym przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym kopii tych danych
 • prawo do aktualizacji i sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), jeśli dane są już zbędne do celów dla jakich zostały zebrane
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
 • prawo do żądania przeniesienia danych osobowych, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Hurtownia DORIAN przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów w jakich dane zostały zebrane.

 • ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

Dane osobowe w Hurtowni DORIAN są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w sposób bezpieczny. W Hurtowni DORIAN stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa. Systemy teleinformatyczne są zabezpieczone odpowiednim oprogramowaniem, sprzętem i certyfikatami bezpieczeństwa. Dostęp do danych mają tylko upoważnione przez administratora osoby.

 

 • ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Na terenie Hurtowni DORIAN administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.

 

 • KONTAKT ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Uwagi, pytania i wnioski odnośnie zasad prywatności oraz gromadzenia i przetwarzania danych należy kierować pisemnie w siedzibie administratora tj.

DORIAN Hurtownia Elektrotechniczna sp. z o.o.,

Kobyłkowska 12, 05-200 Wołomin

lub na adres e-mail:

dorian@dorian.pl